ชื่อ - นามสกุล :นางวีรยา ลาภภิญโญ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :27 หมู่ 6 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0864681057
Email :Weeraya22ya@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป