ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงไกร กุลวงศ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :299 หมู่ 1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0902639678
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป