ชื่อ - นามสกุล :นายชมพล ภูบาล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :329 หมู่14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0897213117
Email :chompol2011@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป