ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาวดี พุทธิชนม์
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :133 หมู่ 5 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0896261231
Email :aorsupawadee2548@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป