ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภมาศ ศรวิชัย
ตำแหน่ง :ธุรการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :84 หมู่ 13 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0929064149
Email :Supamas3587@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป