ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิวิมล จันโท
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :205 หมู่ 2 ต.เมืองจัน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0621431913
Email :naneirsasivimon1991@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป