ชื่อ - นามสกุล :นายวิวัฒน์ พรำนัก
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :25 หมู่ 2 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0934578158
Email :wiwatpramnak31@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป